Se casaron Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto
  Nota Completa
/